ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

„opendata” oldalon való regisztrációhoz

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

 

Az intézmény:                     VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.

neve, székhelye:                 1054.Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center 9. emelet

e-mail címe:                         Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

képviseli:                               dr. Kerékgyártó János ügyvezető igazgató

Az intézmény adatvédelmi tisztviselője:

Név:                                     Gerlang Ferenc

Elérhetőségei:                     telefon 06-30/6870-543

                                               e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) -általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR - és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg, az értesítés módja az intézmény központjában és telephelyein való kifüggesztés.

Az opendata oldalon való regisztráció célja, hogy Ön a kedvencei közé elhelyezhesse azon riportokat, melyeket gyakrabban kíván elérni.

A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS JOGALAPJA

Személy megnevezés

Személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Regisztrációt igénybe vevő természetes személy

név,

felhasználói név,

jelszó,

e-mail cím

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont,

érintett hozzájárulása

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA, ADATTOVÁBBÍTÁS

Általában a hozzájárulás visszavonásig tároljuk személyes adatait.

A Társaság főszabály szerint az adatokat harmadik félnek nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy a személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását jogszabály előírhatja. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a VPE-t, úgy a Társaság – jogszabályi kötelezettségét teljesítve – köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

Honlapunk és informatikai rendszereink üzemeltetésébe, karbantartásába szintén alkalmazunk más cégeket, akik ezen tevékenységük során az általunk kezelt adatokkal kapcsolatba kerülhetnek, így adatfeldolgozókként tekintjük Őket. Ezek a következők:

Honlapunk és informatikai rendszereink üzemeltetésébe, karbantartásába szintén alkalmazunk más cégeket, akik ezen tevékenységük során az általunk kezelt adatokkal kapcsolatba kerülhetnek, így adatfeldolgozókként tekintjük Őket. Ezek a következők:

Sysman Informatikai Zrt.

https://www.sysman.hu/#kapcsolat

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLAT

Az Érintett a megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

  • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti adatainak helyesbítését,
  • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett a kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára. Adatainak biztonsága érdekében a joggyakorlás során mindenképpen be kell tudjuk azonosítani az érintett személyét, hogy meggyőződjünk arról, hogy ténylegesen az ő számára adjuk a kért tájékoztatást.

Fentieken túl rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 30 napon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

  1. A tájékoztatás költsége

Az adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

  • az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
  • a tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
  • továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

II.            Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet. Emiatt szükséges, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt egyértelműen tudja azonosítani, hogy az érintett kéri a tájékoztatást.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt túlzó, az adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú kérelemmel.

III.       Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. 

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan az adatkezelő, annak vezetése, valamint az adatvédelmi tisztviselő ad további tájékoztatást.

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 - panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap: www.naih.hu), vagy

- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.