A VPE Kft. egyik alapvető feladata a hatályos uniós és magyar jogszabályok [1] alapján menetrendi időszakonként elkészíteni a vasúti hozzáférés feltételeit tartalmazó Hálózati Üzletszabályzatot (HÜSZ), beleértve

  • a pályahálózat igénybevételéhez szükséges feltételeket,
  • a szerződéses feltételeket,
  • a vasúti pályahálózat infrastruktúra adatait,
  • az elosztási szabályokat,
  • az igénybevehető szolgáltatásokat, és végül, de nem utolsó sorban
  • az igénybevételért fizetendő összegeket.

A HÜSZ maga, ahogyan a neve is mutatja egy szabályozási dokumentum, amely megfelel a jogszabályokban rögzített előírásoknak, de például azok változásából fakadóan, vagy akár a vasúti pálya infrastruktúra paramétereinek változása miatt módosulhat is.

Hogyan történnek ezek a módosítások?

Kik kezdeményezhetik? Milyen típusú javaslatok érkeznek? Milyen eljárásrendek tartoznak az átvezetésükhöz? A módosításokat lehet-e véleményezni, ha igen, azt kik és hogyan tehetik meg?

A módosításokat az esetek nagy részében a pályahálózat-működtetők (MÁV, GYSEV) kezdeményezik, de előfordulhatnak olyan esetek is, amikor egy, a Vasúti Igazgatási Szerv (VISZ) által hozott határozatban foglaltak átvezetése indokolja, vagy jogszabály változás miatt válik szükségessé. A módosítások célja minden esetben az, hogy a HÜSZ-ben megjelenő infrastruktúra adatok, szabályozási részek a lehető legjobban, naprakészen leképezzék a valós állapotokat.

A módosítási javasaltok beérkezését követően a VPE megvizsgálja azok tartalmát, melynek eredményeként két ágon is futhat tovább a módosítások előkészítése és azok publikálása. Ezek az eljárásrendek kötöttek, szintén a jogszabályokban rögzített fő szabályok mentén zajlanak.

Egyik ága lehet az, amely nem érint kapacitásigénylői aktivitást, ezek a naprakészségi módosítások, a másik ága pedig a 30 napos módosítások köre.

Naprakészségi módosításban kerülnek átvezetésre az olyan változások, amelyek

  • a vonatkozó jogszabályokban
  • a HÜSZ-ben szereplő szervezetek adataiban
  • a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat műszaki vagy üzemi jellemzőiben a hálózat-hozzáférési díjakra, kiutalt szolgáltatás és menetvonal igényekre gyakorolt hatás nélkül, vagy
  • a kiszolgáló létesítményekre vonatkozó információkat tartalmazó honlap hivatkozásokban következtek be.

Amennyiben a változások kiutalt menetvonalakat, szolgáltatásokat, menetrendeket, díjakat érintenek, vagy új szabályozási részeket vezetnek be, vagy a meglevőket pontosítják, úgy, hogy azok a naprakészségi módosítások körén kívül esnek, azok 30 napos módosításban kerülnek átvezetésre.

Alapvető különbség a két módosítás eljárásrendjében, hogy a 30 napos módosítások esetében véleményezési lehetősége is van.

Milyen típusú javaslatok érkezhetnek, és azok eljárásrendbe történő besorolását követően, hogyan jutnak az érintettek tudomására?

A módosítási igények egy része érintheti a törzsszöveget (ez egyébként ritkábban fordul elő), amely lehet egy már meglévő szabályozás pontosítása vagy kiegészítése, de akár egy olyan változás, amely egy-egy megjelenő szervezeti egység nevét, elérhetőségét változtatja meg, vagy akár egy új jogszabály megjelenése, amely a HÜSZ tartalmát befolyásolja. Lehetnek továbbá ebben a kategóriában a szolgáltatás tartalom, vagy díjak változásai, VISZ által hozott határozatban foglaltak átvezetése.

Érinthetik a mellékleteket: az infrastruktúra adatainak változása, vonalkategóriák, szolgálati hely kategóriák, díjszabási kilométerek változásai, rakodóterületek korlátozásai, meghirdetett szolgáltatások paramétereinek változásai, szabályozási részeket tartalmazó mellékletek változása. Nem kevésbé fontos és a HÜSZ mellékletei között kerül meghirdetésre a Teljesítményösztönző Rendszer, a Díjképzési Módszertan és a Díjszámítási Dokumentum is, így azok változásainak átvezetése is HÜSZ módosítás keretében történik.

Amennyiben az adat és információ változások a naprakészségi módosításban átvezethetők, a VPE azok beérkezését követően a lehető leghamarabb előkészíti a módosítás anyagát, és azt a honlapján az érvénybe és hatálybalépés időpontjának megjelölésével közzéteszi, az érdekelt felek tájékoztatása mellett.

Amikor naprakészségi módosításban kerül átvezetésre egy változás, de az adat nem megfelelő, a VPE megvizsgálja az erre vonatkozóan beérkezett észrevételt, és ha az valóban helytálló, egy következő módosításban az adat korrigálásra kerül.

A 30 napos módosítások esetében az előző eljárásrendhez képest eltérés, hogy itt a nyilvánosságra hozatal és közzététel közötti időben az érintetteknek véleményezési lehetősége van (az első 10 napon belül) évközi módosítások esetében csak a módosítani kívánt részek azok, amelyekhez észrevétel tehető.

Milyen észrevételek érkeznek, és mi történik azokkal a beérkezésüket követően?

Érkezhet észrevétel arról, hogy a meghirdetett infrastruktúra adat helytelen, hiányos, inkonzisztens, jelezhetik a szabályozási részek pontatlanságát, vagy felhívhatják a figyelmet arra, hogy egy olyan, a gyakorlattól eltérő szabály kerülne bevezetésre, amely álláspontjuk szerint a kapacitásigénylőknek hátrányt okozna.

Az alábbi ábra a 2021-2022 menetrendi időszak hatálybalépését követően 2022. április közepéig nyilvánosságra hozott 8 darab 30 napos módosítás tervezetben a változtatni kívánt adatok típusa szerinti eloszlását és az érkezett észrevételek darabszámát mutatja. Tehát legtöbb módosítás szabályozások és azok pontosítása témában történt, legtöbb észrevétel pedig ezekhez és az infa adat változás típushoz érkezett.

A VPE a beérkezett észrevételek jogosságát, jogszabályi megfelelőségét, gyakorlattal való összhangját megvizsgálja, szükség esetén bevonva az érintett pályahálózat-működtetőket vagy egyéb szereplőket. Amennyiben az észrevétel helytálló, az elfogadásra kerül, és a közétett módosításban már korrigált adat vagy szabályozás kerül megjelenítésre.

A pályahálózat-működtetővel közös álláspont kialakítását követően, ha az észrevételben foglaltakkal, vagy a kapacitásigénylő által tett javaslattal nem értünk egyet, azok indoklással ellátva elutasításra kerülnek. Az esetek nagy részében az észrevételek írásban kerülnek megválaszolásra, de van lehetőség személyes egyeztetés megtartására is.

Az érintetteket a közzétételt megelőzően tájékoztatjuk a beérkezett észrevételekről, és azok kezelésének módjáról.

A Vasúti törvény [2] alapján a kapacitásigénylőknek és a pályahálózat-működtetőknek lehetősége van a VISZ-nél jogvitás eljárás kezdeményezésére, ha álláspontjuk szerint a HÜSZ valamelyik rendelkezése ellentétes a megkülönböztetéstől mentes eljárás követelményével, a PHM vagy a VPE megsértette a HÜSZ-ben meghirdetett valamely kötelezettségét, a kapacitás-elosztásra vonatkozó eljárás során eljárási szabálysértés történt, vagy annak eredménye jogszabálysértő és ellentétes a HÜSZ-ben foglaltakkal, a Díjképzési Módszertan ellentétes a jogszabályban foglaltakkal, a Díjszámítási Dokumentum vagy a HÜSZ-ben szereplő díjak nem a  jogszabályban foglaltaknak megfelelően kerültek meghatározásra.

A VISZ a jogszabályban kapott felhatalmazása alapján vizsgálhatja a HÜSZ jogszabályi megfelelőségét. A közelmúltban ellenőrzést folytatott le a hálózat-hozzáférési szerződésben és a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltak összhangjának vizsgálata tárgyában. A VISZ megállapításait vitató perünk hátteréről és a Kúria ítéletének hatásairól részletesen beszámoltunk egy korábbi blogbejegyzésünkben.

https://vpekft.blog.hu/2022/03/30/meroben_megvaltoztatjak_a_vasuti_igazgatasi_szerv_altal_hozott_hatarozatok_a_vasutvallalatok_eletet

A HÜSZ módosítás tehát egy formalizált folyamat, de az egyeztetések teljesebb körűvé tételét, és a szakmai véleménycserét semmi nem tiltja. Ez az a terület a VPE életében, ahol van lehetőség az ügyfél élmény (design thinking) módszertan bevezetésére, a minőség az érintettek intenzívebb bevonása általi javítására.

[1] A VPE tevékenységét meghatározó európai uniós és magyar jogszabályok a https://www2.vpe.hu/jogszabalyi-hatter oldalon elérhetők.

[2] 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 79/B. §

Még nincsenek kedvenceid!